لیست محصولات دسته بندی روميزي

عنوان: روميزي گل فرنگ کد:1060900038

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :500*1000
اندازه تابلو : -50 * -100

بارکد
روميزي گل فرنگ
رنگبندی
روميزي گل فرنگ
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 33
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 41.6
قبال: 35.7
تخصصی بافی
عنوان: گلدان شاه عباسي کد:1060900037

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :350*730
اندازه تابلو : -35 * -73

بارکد
گلدان شاه عباسي
رنگبندی
گلدان شاه عباسي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 35
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 21.2
قبال: 18.2
تخصصی بافی
عنوان: هديه به دوست کد:1060900036

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :430*920
اندازه تابلو : -43 * -92

بارکد
هديه به دوست
رنگبندی
هديه به دوست
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 31
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 32.9
قبال: 28.2
تخصصی بافی
عنوان: گلدان آشتي کد:1060900035

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :420*860
اندازه تابلو : -42 * -86

بارکد
گلدان آشتي
رنگبندی
گلدان آشتي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 29
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 30.1
قبال: 25.8
تخصصی بافی
عنوان: دوستان گل کد:1060900034

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :420*860
اندازه تابلو : -42 * -86

بارکد
دوستان گل
رنگبندی
دوستان گل
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 27
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 30.1
قبال: 25.8
تخصصی بافی
عنوان: اپني ترنج دوبل کد:1060900033

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :500*1200
اندازه تابلو : -50 * -120

بارکد
اپني ترنج دوبل
رنگبندی
اپني ترنج دوبل
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 33
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 50
قبال: 42.8
تخصصی بافی
عنوان: روميزي دايره C کد:1060900032

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :750*750
اندازه تابلو : -75 * -75

بارکد
روميزي دايره C
رنگبندی
روميزي دايره C
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 26
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 46.8
قبال: 40.1
تخصصی بافی
عنوان: روميزي دايره B کد:1060900031

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :570*570
اندازه تابلو : -57 * -57

بارکد
روميزي دايره B
رنگبندی
روميزي دايره B
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 22
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 27.0
قبال: 23.2
تخصصی بافی
عنوان: روميزي هشت ضلعي کد:1060900030

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :570*570
اندازه تابلو : -57 * -57

بارکد
روميزي هشت ضلعي
رنگبندی
روميزي هشت ضلعي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 31
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 27.0
قبال: 23.2
تخصصی بافی
عنوان: روميزي مربع 1 کد:1060900029

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :400*400
اندازه تابلو : -40 * -40

بارکد
روميزي مربع 1
رنگبندی
روميزي مربع 1
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 24
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 13.3
قبال: 11.4
تخصصی بافی
عنوان: ست سه تيكه کد:1060900028

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :600*900
اندازه تابلو : -60 * -90

بارکد
ست سه تيكه
رنگبندی
ست سه تيكه
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 30
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 45
قبال: 38.5
تخصصی بافی
عنوان: روميزي طرح دايره A کد:1060900027

توضیحات

قیمت: ( رجشمار ) موجودی منفی
اندازه گره :750*750
اندازه تابلو : -75 * -75

بارکد
روميزي طرح دايره A
رنگبندی
روميزي طرح دايره A
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ:
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل
ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 46.8
قبال: 40.1
تخصصی بافی
عنوان: طرح گرد اشرف مخلوغات کد:1060900026

توضیحات

قیمت: 1290000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :850*850
اندازه تابلو : 85 * 85

بارکد
طرح گرد اشرف مخلوغات
رنگبندی
طرح گرد اشرف مخلوغات
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 28
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 60.2
قبال: 51.6

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
عنوان: روميزي طرح ترنج کد:1060900025

توضیحات

قیمت: 650000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :450*710
اندازه تابلو : 45 * 71

بارکد
روميزي طرح ترنج
رنگبندی
روميزي طرح ترنج
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 22
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 26.6
قبال: 22.8

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
عنوان: روميزي طرح خشتي کد:1060900024

توضیحات

قیمت: 562000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :350*730
اندازه تابلو : 35 * 73

بارکد
روميزي طرح خشتي
رنگبندی
روميزي طرح خشتي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 24
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 21.2
قبال: 18.2

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
عنوان: روميزشكاري منطقه غرق شده کد:1060900023

توضیحات

قیمت: 736000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :400*800
اندازه تابلو : 40 * 80

بارکد
روميزشكاري منطقه غرق شده
رنگبندی
روميزشكاري منطقه غرق شده
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 30
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 26.6
قبال: 22.8

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
عنوان: طرح روميزي موزايكي کد:1060900022

توضیحات

قیمت: 786000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :480*780
اندازه تابلو : 48 * 78

بارکد
طرح روميزي موزايكي
رنگبندی
طرح روميزي موزايكي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 26
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 31.2
قبال: 26.7

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
عنوان: فرش روميزي طرح مكعب کد:1060900021

توضیحات

قیمت: 575000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :500*500
اندازه تابلو : 50 * 50

بارکد
فرش روميزي طرح مكعب
رنگبندی
فرش روميزي طرح مكعب
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 18
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 20.8
قبال: 17.8

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
عنوان: روميزي سنتي وفاتيزي کد:1060900020

توضیحات

قیمت: 1080000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :700*750
اندازه تابلو : 70 * 75

بارکد
 روميزي  سنتي وفاتيزي
رنگبندی
 روميزي  سنتي وفاتيزي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 21
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 43.7
قبال: 37.5

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
عنوان: فرش روميزي گرد کد:1060900019

توضیحات

قیمت: 575000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :500*500
اندازه تابلو : 50 * 50

بارکد
فرش روميزي گرد
رنگبندی
فرش روميزي گرد
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 30
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 20.8
قبال: 17.8

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی

توضیحات

قیمت: 370000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :420*420
اندازه تابلو : 42 * 42

بارکد
فرش روميزيي طرح شكارگاه دايره وبيضي
رنگبندی
فرش روميزيي طرح شكارگاه دايره وبيضي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 26
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 14.7
قبال: 12.6

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی

توضیحات

قیمت: 370000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :420*420
اندازه تابلو : 42 * 42

بارکد
فرش روميزي طرح گل روزوخشتي
رنگبندی
فرش روميزي طرح گل روزوخشتي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 26
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 14.7
قبال: 12.6

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی

توضیحات

قیمت: 370000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :420*420
اندازه تابلو : 42 * 42

بارکد
فرش روميزي طرح گل روز وبته دايره وبيضي
رنگبندی
فرش روميزي طرح گل روز وبته دايره وبيضي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 21
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 14.7
قبال: 12.6

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی

توضیحات

قیمت: 370000 (تمام ابريشم رجشمار 70) موجودی مثبت
اندازه گره :420*420
اندازه تابلو : 42 * 42

بارکد
فرش روميزي طرح استروگرام دايره وبيضي
رنگبندی
فرش روميزي طرح استروگرام دايره وبيضي
هرگونه کپی برداری که منجر به تکثیر شود حرام است
تعداد رنگ: 27
نقاش
طراح
طراح قالب
خدمات قبل

سفارش اختياري كليه لوازم وموار جانبي خودرااز طريق پشتيبان انجام دهيد
1: دارقالي تركي ياچرخشي هرسانت 750 تومان
2: چله نخي 9 لا 12 لا هر خانه 350 تومان
3: اجرت چله كشي هر خانه 500 تومان
4: ابزار بافت هر دست 18000 d> تومان
5:پود ضخيم و...هردوك 300 كرمي 8000 تومان

ضمانت خرید
اطلاعات فنی
دستمزد: 0
مقاط: 14.7
قبال: 12.6

1 : محاسبات دستمزد به گره رايج دراستانهاي مركزي
2: محاسبات دستمزد به مقاط رايج دراستان خراسان
3: محاسبات دستمزد به قبال رايج دراستان اذربايجان
4: طرح هايي كه تكنيك طراحي ندارند، براي بافنده توجيه اقتصادي ندارند
مانند: نداشتن فرهنگ فرش، داشتن تعداد رنگ بالا...

تخصصی بافی
محبوب ترین
سرویس چندتکه
جدیدترین ها
پیشنهاد شانه کوب