? وام قالی بافان محترم، مدرک فنی و حرفه ای و بیمه عزیزان در شرکت صفحه اصلي سايت تابلو فرش شانه كوب | پيشگام در طرح هاي نوين تابلو فرش | ارائه دهنده كليه خدمات و ملزومات جانبي فرش و تابلو فرش

وام قالی بافان محترم، مدرک فنی و حرفه ای و بیمه عزیزان در شرکت
درخواست مجوز

1-  براي بافنده هايي كه سوابق بافندگي دارند و شركت شناخت لازمه را از آنها دارد جهت بيمه قالي بافي معرفي مي شوند به ارگان مربوطه.

 

2-  بافندگان عزيز جهت دريافت كارت قالي بافي، با سوابق بافندگي توسط شركت به اتحاديه فرش دستباف معرفي مي شوند.

 

3-  بافندگان عزيز جهت اخذ مدرك فني و حرفه اي (در صورت داشتن سابقه كاري كه مورد تائيد شركت باشد) به سازمان فني و حرفه اي معرفي مي شوند.

 

4- جهت گرفتن وام قالي بافي پس از دريافت فاكتور از شركت به اداره بازرگاني و يا بانك معرفي ميشوند.

 

5- در صورت توافق شركت فرش بافته شده شما، به صورت امانت در سايت گذاشته مي شود.

 

6-  جهت بافت مزدي با توافق شركت اعلام آمادگي كنيد.

 

7- جهت گرفتن سهام عدالت (ويژه قالي بافان) پس از تائيد  مسئولين شركت، به ارگان مربوطه معرفي ميشوند.